Vrácení zboží

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.

     Formulář pro vrácení zboží /oznámení o odstoupení od smlouvy ==>  KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ:

Formular vraceni

 

 • Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.
 • U zboží specifické kategorie, jako jsou např. vlasy k prodloužení, náušnice, atd. nesmí být zboží vyňato z hygienického obalu a zkoušeno. Pokud toto není dodrženo, vyhrazuje si prodávající právo zboží k vrácení odmítnout.
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku, náklady na poštovné hradí kupující.
 • Kupující je povinen prodávajícího písemně informovat o záměru zboží vrátit. Společně se zbožím kupující zašle vyplněný formulář pro vrácení zboží /Oznámení o odstoupení od smlouvy ==>  KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ:

Formular vraceni

Formular vraceni

 jako doporučený balík na adresu:

FASHION WEEK 
Lípová 1986
737 01 Český Těšín
Česká Republika

 

 • Prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí a zpracování vráceného zboží příslušným oddělením bezhotovostně na bankovní účet kupujícího, který uvedl ve formuláři pro vrácené zboží. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat peněžní prostředky formou poštovní poukázky. Kupující má právo na vrácení nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím v době uzavření kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.
 • Výměna zboží podléhá stejným podmínkám jako vrácení zboží. V případě výměny zboží vyplní kupující formulář pro výměnu zboží, místo čísla účtu pro vrácení částky zde uvede kód a přesný název zboží k výměně s případnou velikostí a barvou zboží. Zboží bude zákazníkovi vyměněno za předpokladu, že je k dispozici a stále v nabídce v době převzetí zásilky od zákazníka. 
 • Při výměně zboží je účtováno poštovné ..
 • Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu zásilku nepřijímáme nebo odešleme zpět kupujícímu na jeho náklady.
 • Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   

 •  Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky

 •  V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to v průběhu 5 pracovních dní od odstoupení od kupní smlouvy.

 • Při objednávání velkoobchodním (nákup na prodej), neexistuje žádná možnost vrácení zboží - není možné zboží vrátit.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

 1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka je dána zákonem a je určena pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují pro svou podnikatelskou činnost. Záruční doba začíná běžet v den převzetí zboží kupujícím.
 2. Postup v případě reklamace je následující - zákazník informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem na obchod@fashionweek-moda.cz, zboží musí být zasláno se vším příslušenstvím jako doporučený balík na adresu:
  FASHION WEEK 
  Lípová 1986
  737 01 Český Těšín
  Česká Republika
  , ke zboží musí být řádně připojen vyplněný formulář pro reklamaci, který naleznete na našich stránkách v sekci "Reklamace", prodávající reklamaci vyřeší do 30 dnů od obdržení zboží, o schválení či neschválení reklamace bude kupující informován.
 3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku a nesprávnou manipulací.

  V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Formular vraceni